[1]
Aznabakieva K.A., Kosnikova V.V., Kopbaeva T.R. and Nurmukhanbetova G.A. 2021. Sustainable fashion: is it as eco-friendly as it claimed?. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ. 1, 4 (Jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.54309/IJICT.2020.4.4.027.