Aznabakieva K.A., Kosnikova V.V., Kopbaeva T.R., and Nurmukhanbetova G.A. “Sustainable Fashion: Is It As Eco-Friendly As It Claimed?”. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ, vol. 1, no. 4, July 2021, doi:10.54309/IJICT.2020.4.4.027.